Bạn đã sẵn sàng sử dụng trải nghiệm Facebook Shop?

Bởi Admin

𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐒𝐡𝐨𝐩?

Để sẵn sàng thử nghiệm bán hàng trên nền tảng Facebook Shop, ngay từ bây giờ bạn nên chuẩn bị:

Tìm hiểu thêm về hệ thống DPA (Dynamic Product Ads) ngay bây giờ
Nghiên cứu cách đồng bộ sản phẩm từ Website sang Facebook Shop
Sẵn sàng dịch chuyển sang môi trường Online và trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu
Xây dựng hệ thống công nghệ phục vụ cho việc Marketing (Martech) như hệ thống report, hệ thống CRM, hệ thống Automation Marketing,…
Xây dựng hệ thống remarketing dựa trên hành trình và trải nghiệm khách hàng
Khi hiểu rõ Facebook Shop là gì và nắm bắt nhanh cơ hội này, người kinh doanh có thể mở rộng thêm kênh bán và quản lý kinh doanh hiệu suất cao.

𝘎𝘒 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘱𝘩𝘢́𝘱 (𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘤 & 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪) đ𝘦̂̉ đ𝘢́𝘱 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘶̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 & 𝘩𝘶𝘢̂́𝘯 𝘭𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘢́ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘮𝘰̂𝘯 𝘉𝘳𝘢𝘯𝘥 – 𝘛𝘳𝘢𝘥𝘦 – 𝘚𝘢𝘭𝘦𝘴 – 𝘉𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴