𝗕𝘂̀𝗻𝗴 𝗡𝗼̂̉ 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗦𝗼̂́ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗮𝘁𝗕𝗼𝘁

Bởi Admin

𝐆𝐢𝐚 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 & 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐆𝐤 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝗕𝘂̀𝗻𝗴 𝗡𝗼̂̉ 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗦𝗼̂́ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗮𝘁𝗕𝗼𝘁 1. Chốt đơn tự động Tự động trả lời tức thời tất cả tin nhắn & bình luận 24/7. Chốt đơn trực tiếp ngay trên Facebook Messenger. 2. Gia tăng khách hàng mới Thu hút khách…