Facebook công bố tình năng an toàn mới trên ứng dụng Messenger

Bởi Admin

𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫

Đó là những cảnh báo tới người dùng khi có các tin nhắn đến từ những đối tượng có thể là kẻ lừa đảo tài chính, lạm dụng trẻ em tiềm năng, đưa ra các thủ thuật để ngăn chặn hoặc bỏ qua cuộc hội thoại. Công nghệ phân tích học máy tính về các cuộc hội thoại của hàng tỷ người dùng Messenger được Facebook sử dụng để xác định các hành vi và đối tượng mờ ám.

Quan trọng nhất, Facebook cho biết việc xác định này sẽ chỉ được thực hiện dựa trên siêu dữ liệu, không phân tích nội dung các tin nhắn, vì vậy, nó không làm suy yếu mã hoá đầu cuối trong tính năng Trò chuyện bí mật (Secret Conversation).

Facebook cũng cho biết sẽ sớm mặc định triển khai mã hóa đầu cuối cho mọi cuộc trò chuyện trên Messenger (đã được thực hiện trên WhatsApp, cũng là một ứng dụng trò chuyện do Facebook sở hữu).

“𝐶𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑦́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́ đ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑎𝑖 đ𝑜́ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ đ𝑜́ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑜̂̉𝑛”, đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡. “𝐾ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̃ ℎ𝑜𝑎́ đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛”.